UDK 364-56(=161.2)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 235-257
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.14

Izvorni naučni rad
Primljeno: 13 Jul 2023
Prihvaćeno: 08 Aug 2023

RAT U UKRAJINI KAO IZAZOV ZAJEDNIČKOM EVROPSKOM SISTEMU AZILA

TINTOR Ljubomir (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd), ljubomir.tintor@yahoo.com

U radu se analizira razvoj Zajedničkog evropskog sistema azila u okviru Evropske unije (EU), njegove slabosti, kao i nove mere koje su uvedene putem Novog migracionog pakta. Poseban fokus stavlja se na migracionu krizu izazvanu ruskom vojnom intervencijom u Ukrajini 2022. godine. Razaranja i sukobi doveli su do ogromnog broja izbeglica, posebno žena i dece, koji su bili primorani da napuste svoje domove. EU je reagovala pokretanjem posebnih šema zaštite za Ukrajince i ne-Ukrajince koji su boravili u zemlji na dan izbijanja sukoba. Međutim, solidarnost i zajedničke vrednosti ostaju sporne među državama članicama EU. Pravni osnov za prihvatanje osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom je Direktiva o privremenoj zaštiti, usvojena 2001. godine. U radu se razmatra pitanje u kojoj meri izbeglice iz Ukrajine mogu da računaju na međunarodnu zaštitu u skladu sa komunitarnim pravom, s obzirom na mogućnost da vojni sukob preraste u dugoročnu krizu. Ovaj rad upoređuje ukrajinsku krizu sa prethodnim migrantskim krizama i analizira različite načine na koje je EU reagovala na ove krize. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na relevantnost ovog pitanja za Republiku Srbiju.

Ključne reči: Ukrajina, EU, izbeglice, azil, Zajednički evropski sistem azila, princip solidarnosti