UDK 355.58(4-672EU) 614.8(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 203-212
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.12

Izvorni naučni rad
Primljeno: 04 Jul 2023
Prihvaćeno: 02 Aug 2023

PREPORUKA O CILJEVIMA EVROPSKE UNIJE ZA OTPORNOST NA KATASTROFE

JAZIĆ Aleksandar (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic_aleksandar@yahoo.com

Klimatske promene koje se događaju u prethodnih nekoliko decenija primoravaju Evropsku uniju (EU) da sprovede određene promene u oblasti civilne zaštite. Te promene EU sprovodi prvenstveno transformacijom delova sistema civilne zaštite koji bi trebalo da izdrže trajanje potencijalne vanredne situacije. Poseban problem predstavlja sve učestalija pojava vanrednih situacija sa kojima jedna država ne može sama da se izbori. Radi se o vanrednim situacijama koje istovremeno pogađaju više država, ašto uvek predstavlja veliki izazov za EU. Zato je EU i preduzela korake za jačanje pojedinačnih i kolektivnih kapacita njenih država članica. Jedan od bitnijih zadataka EU jeste stalna revizija definisanih ciljeva u vezi sa otpornošću nakatastrofe. Preporukom Komisije o ciljevima EU za otpornost na katastrofe, EU vrši reviziju dosadašnjih ciljeva sistema civilne zaštite, obraćajući više pažnje na prirodu promenjenih okolnosti kroz predviđanja, pripreme, upozoravanja, osiguranja, kao i pružanja adekvatnih odgovora na akcidente.

Ključne reči: EU, Mehanizam civilne zaštite Unije, civilna zaštita, vanredne situacije, katastrofe, klimatske promene, Srbija