UDK 336.71:368.021.1
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 123-136
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.8

Izvorni naučni rad
Primljeno: 26 Oct 2022
Prihvaćeno: 03 Nov 2022

BANKOOSIGURANjE U KOMUNITARNOM PRAVU

VOJVODIĆ MILJKOVIĆ Nevenka (Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd),
STOJKOVIĆ Milica (Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd), mstojkovic1@yahoo.com

U predmetnom radu razmatra se pitanje bankoosiguranja kao ključnog distributivnog kanala usluga životnog i nekih usluga neživotnog osiguranja. Analiza se bazira na stečenim iskustvima i praktičnoj primeni bankoosiguranja u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Nastanak bankoosiguranja, prema nalazu autorki, trebalo bi posmatrati pre svega kroz usaglašenost ciljeva osiguravača da smanje prodajne troškove i povećaju prihode, kao i kroz ciljeve banaka da ostvare dodatne prihode i prošire asortiman bankarskih usluga. Zakonodavstvo Republike Srbije ustanovljava normativni okvir u kojem osiguravajuće kompanije imaju mogućnost da svoje proizvode plasiraju putem bankoosiguranja. Iz aspekta komunitarnog prava, bankoosiguranje predstavlja uobičajenu bankarsku praksu. U tom smislu, u radu se analizira praksa bankoosiguranja koja postoji na tržištu Evropske unije. Zaključci do kojih su autorke došle primenom statističko-matematičkih i drugih naučnih metoda, kao i primenom metoda logičkog zaključivanja, upućuje na određene prednosti i nedostatke ove prakse, što u krajnjem može biti od koristi za harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s pravom EU.

Ključne reči: Bankoosiguranje, životno osiguranje, neživotno osiguranje, komunitarno pravo