UDK 323.28:341.4
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 53-70
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.4

Izvorni naučni rad
Primljeno: 06 Nov 2022
Prihvaćeno: 15 Nov 2022

KRIVIČNA DELA POVEZANA SA TERORIZMOM I ZAŠTITA ŽRTAVA OD VIKTIMIZACIJE U PRAVU EU

PAUNOVIĆ Nikola (Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Beograd), dzoni925@gmail.com

Budući da se u današnje vreme države suočavaju sa čitavim nizom pojavnih oblika krivičnih dela povezanih sa terorističkim aktivnostima, imperativ je da se ovoj problematici posveti posebna pažnja. U cilju uspostavljanja adekvatnog krivičnopravnog odgovora na terorističke pretnje, na nivou Evropske unije (EU) usvojena je Direktiva 2017/541 koja inkriminiše krivična dela povezana sa terorističkim aktivnostima. Direktiva posvećuje pažnju i specijalnim istražnim tehnikama u procesu otkrivanja krivičnih dela terorizma, kao i zaštiti žrtava od viktimizacije. U tom smislu, u radu se razmatraju fenomenološke forme različitih krivičnih dela povezanih sa terorističkim aktivnostima i ispituje se značaj koji evropske pravne tekovine (acquis communautaire), imaju u ovoj oblasti za Republiku Srbiju. Konačno, analiza ukazuje da primena specijalnih istražnih tehnika sve više dobija na značaju u sferi detekcije terorističkih aktivnosti, zbog čega je neophodno koordinisanim i pravovremenim pristupom preduzeti potrebne operativne radnje, u cilju ranog otkrivanja i prepoznavanja terorističkih krivičnih dela kako bi se omogućila adekvatna zaštita žrtava terorizma.

Ključne reči: Terorizam, pojavni oblici, specijalne istražne tehnike, zaštita žrtvi, viktimizacija, EU