UDK 37.014.5(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 219-240
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.14

Izvorni naučni rad
Primljeno: 05 Sep 2022
Prihvaćeno: 25 Oct 2022

ZNANjE I OBRAZOVANjE – POKRETAČ TEHNOLOŠKOG, DRUŠTVENOG I EKONOMSKOG NAPRETKA

MUDRINIĆ Ljiljana M. (Pravni fakultet, Megatrend univerzitet Beograd), mudrinic.lјilјana 243@gmail.com

Evropska unija (EU) ulaže ogromna sredstva za razvoj fundamentalnih i primenjenih nauka. Fundamentalne i primenjene nauke oduvek su menjale svet na bolje razrešavajući konkretna društvena pitanja i probleme. Znanje je postalo strateški resurs u državama članicama EU, a tržište znanja dobilo je značajnu ulogu u postizanju efikasnog upravljanja. Poznato je da je društvo znanja nastalo kao posledica naučno-tehnološkog razvoja. Socijalni razvoj kondicioniran je mnogobrojnim socijalnim i ekonomskim determinantama. Ove determinante ubrzano se menjaju, zbog čega se razvoj uslovljava kontinuiranim učenjem i sticanjem novih znanja. U tom smislu, obrazovanje, profesionalno usavršavanje i sticanje novih znanja, veština i sposobnosti, omogućavaju efikasniju primenu znanja u praksi. Savremeno evropsko društvo na tom planu razvija različite koncepte učenja koji nisu striktno vezani za institucionalne, već i za neinstitucionalne informacione modele učenja i sticanja znanja. Ti modeli omogućavaju neprestano učenje i usavršavanje, te šire uključivanje u društvene tokove. Novi modeli doprinose dobrobiti i razvoju evropskog društva u celini. Na tom planu, autorka u radu ispituje ulogu znanja i obrazovanja u tehnološkom, socijalnom i ekonomskom razvoju društva. Društveni razvoj i napredak bitni su preduslovi za postizanje članskog statusa u EU, ali i za uključivanje država kandidata u „Evropsko društvo znanja”.

Ključne reči: Znanje, obrazovanje, društvo znanja, ekonomija znanja, razvoj, EU