UDK 343.2/.7(4-672EU:4-12)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 141-155
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.9

Originalni naučni rad
Primljeno: 16 Aug 2022
Prihvaćeno: 25 Aug 2022

KAZNENA POLITIKA DRŽAVA JUGOISTOČNE EVROPE I HARMONIZACIJA SA EVROPSKOM UNIJOM

АНТОНОВИЋ Ратомир (Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики” Ниш), antonovicr@gmail.com
ПЕТКОВИЋ Андрија (Универзитет „Унион Никола Тесла” Београд; Педагошки клуб, Тиват), pedagoskiklub@gmail.com

U radu se daje uporednopravni pregled kaznene politike u zemljama jugoistočne Evrope, u cilju analize krivičnopravne normative, njihove sinhronizovanosti i usklađenosti sa pravnim standardima i penološkom praksom prisutnom u Evropskoj uniji (EU). Svim navedenim pravnim sistemima svojstveno je ukidanje smrtne kazne, što je jedan od standarda kaznenog prava EU. Sledstveno, to znači da su sve ove zemlje usvojile politiku humanizacije kažnjavanja koja za cilj ima resocijalizaciju i prevenciju. Razlike između upoređivanih kaznenih sistema nalaze se u dužini trajanja najteže zatvorske kazne, kao i primene olakšavajućih i otežavajućih mera u slučaju postojanja olakšavajućih ili otežavajućih okolnosti. U radu je ispitano i dejstvo uslovne osude koja predstavlja posebnu privilegiju za one osuđenike koji su prvi put počinili krivično delo. Konačno, analiza ukazuje da svi razmotreni kazneni sistemi počivaju na pravnim osnovama na kojima se temelje i savremeni pravni sistemi u državama članicama EU. U tom smislu, ovi kazneni sistemi prate pravne trendove u oblasti kaznene politike država članica EU, i nastoje da u velikoj meri anticipiraju pravne penološke standarde EU kroz ojačavanje međunarodne pravosudne saradnje i kroz harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa pravom EU.

Ključne reči: Kaznena politika, uporedno pravo, Jugoistočna Evropa, pravo EU