UDK 341.231.14:502/504
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 125-140
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.8

Originalni naučni rad
Primljeno: 19 Aug 2022
Prihvaćeno: 28 Aug 2022

PREDLOG DIREKTIVE O DUŽNOJ PAŽNjI ZA ODRŽIVO POSLOVANjE

ГОРДАНИЋ Јелица (Институт за међународну политику и привреду, Београд), jelica@diplomacy.bg.ac.rs
МИТРОВИЋ Милена (Институт за међународну политику и привреду, Београд), milena.mitrovic@diplomacy.bg.ac.rs

Poslednjih nekoliko decenija veza između poštovanja ljudskih prava, zaštite životne sredine i klimatskih promena dovodi se sve više u vezu sa poslovanjem preduzeća. Pojam održivog poslovanja koji je postao prepoznatljiv na globalnom nivou u neprestanom je procesu razvoja. Održivo poslovanje u potpunosti je usklađeno s ciljevima i principima EU (EU). Rad analizira Predlog Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o dužnoj pažnji za održivo poslovanje. Kada Direktiva bude usvojena, države članice imaće obavezu da obezbede takve uslove da preduzeća koja posluju na unutrašnjem tržištu redovno doprinose održivom razvoju sprečavanjem i ublažavanjem potencijalnih ili stvarnih negativnih posledica na ljudska prava i životnu sredinu. Direktiva će stvoriti pravnu sigurnost na nivou EU i poboljšati pristup pravnim lekovima za lica koja su pogođena negativnim posledicama delovanja preduzeća na ljudska prava i životnu sredinu. Autorke se osvrću na prethodne mere EU koje su se bavile pitanjem dužne pažnje i održivog poslovanja i ukazuju na njihove nedostatke. One ukazuju na značaj, ciljeve i novine koji Predlog Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje donosi. S druge strane, autorke ističu i određene nedostatke u Predlogu Direktive na koje institucije EU nisu obratile dovoljno pažnje, a što može izazvati neželjene efekte u praksi.

Ključne reči: EU, Predlog Direktive o dužnoj pažnji, održivo poslovanje, ljudska prava, životna sredina