UDK 004.738.5:339(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 109-123
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.7

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Aug 0202
Prihvaćeno: 21 Aug 2022

JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I PRAVO EU

БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ Ирис (Војна академија, Београд), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Krajem 20. veka Evropska unija (EU) započela je stvaranje Zajedničke odbrambene i bezbednosne politike (ZOBP), kako bi ojačala svoj položaj na globalnom nivou. Jedan od aspekata ZOBP-a jeste i prevazilaženje prepreka na zajedničkom tržištu vojne ili odbrambene opreme. Ovo tržište je regulisano nizom procedura koje uključuju postupke javnih nabavki iz oblasti odbrane. Javne nabavke u oblasti odbrane po pravilu se sprovode u skladu sa opšte propisanim regulativama o javnim nabavkama koje važe za nabavke usluga, dobara i radova najrazličitijih vrsta. Određena ograničenja i specifičnosti javnih nabavki u oblasti odbrane proizilaze iz samih specifičnosti delatnosti vojne i odbrambene industrije, tako da su za usluge dobra i radove iz ove oblasti moguća i određena odstupanja koja pretpostavljaju stroga pravila i objašnjenja. Ovo se, pre svega, odnosi na uverenja i potvrde kojim se garantuju zaštita poverljivosti podataka, ispunjavanje standarda ili nacionalnih pravila pod kojima je moguć izvoz pojedinih robnih artikala. Cilj rada je da približi predmet i postupak ovih nabavki i rešenja koja su data u evropskom i domaćem zakonodavstvu. Pri tome su korišćeni metod analize sadržaja i uporedni metod kako bi se pojasnili osnovni pojmovi i tok postupka i izvšilo upoređivanje evropskog i domaćeg zakonodavstva. Na osnovu sprovedne analize pokazalo se da je Republika Srbija ispunila obavezu da usaglasi svoje zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki sa pravom EU (pregovaračko Poglavlje 5). Na ovaj način, omogućeno je učešće domaćim pravnim licima u postupcima javnih nabavki koji se vode na teritoriji EU, kao i pravnim licima sa sedištem u EU da uzmu učešće u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji.

Ključne reči: Javne nabavke, odbrana i bezbednost, EU, Srbija