UDK 004.738.5:339(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 95-108
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.6

Originalni naučni rad
Primljeno: 08 Aug 2022
Prihvaćeno: 21 Aug 2022

PRAVNI OKVIR ZA ODGOVORNOST PRUŽALACA USLUGA POSREDOVANjA NA INTERNETU U EVROPSKOJ UNIJI

ЋЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ Јелена (Институт за упоредно право, Београд), ceranicj@gmail.com

Ubrzni razvoj digitalne tehnologije i početak masovnog korišćenja interneta krajem 20. i početkom 21. veka doprineli su da najrazličitiji sadržaji putem interneta postanu globalno dopstupni. Upravo zahvaljujući internetu, klasičan koncept zaštite intelektualnih dobara zasnovan na sistemu nacionalno teritorijalno ograničenih prava doveden je u pitanje. Budući da svaka radnja koja se preduzima na internetu automatski probija nacionalne granice, tj. ima globalno dejstvo, ostvarivanje i zaštita prava od strane titulara otežana je u pogledu prava intelektualne svojine. S obzirom na dinamiku razvoja digitalne tehnologije i izazove koje ona nosi, Evropska komisija je u novembru 1998. godine predložila donošenje direktive čija bi svrha bila uređenje usluga informacionog društva. Direktiva (EZ) br. 2000/31 o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, doneta je 8. juna 2000. godine. Odeljak IV Direktive posvećen je odgovornosti pružalaca usluga posredovanja. Isti predviđa uslove koje mora ispunjavati pružalac usluge, tj. internet posrednik, da bi mogao da uživa imunitet, odnosno isključenje odgovornosti (tzv. režim sigurnih luka). Zakonodavni okvir Republike Srbije u ovoj oblasti u potpunosti je usklađen sa pravom EU.

Ključne reči: Pružalac usluga posredovanja na internetu, odgovornost, elektronska trgovina, režim „sigurnih luka”, prava intelektualne svojine