UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 77-94
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.5

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Aug 2022
Prihvaćeno: 28 Aug 2022

IZVEŠTAJI EVROPSKE KOMISIJE (2020–2021) I EVROPSKA PERSPEKTIVA SRBIJE

АРНАУДОВ Митко (Институт за међународну политику и привреду, Београд), mitko@diplomacy.bg.ac.rs

Uticaj pandemije Covid-19 predstavlja jedan od najobimnijih izazova za noviju istoriju postojećeg globalnog poretka. Bez obzira na ekonomsku, političku i vojnu moć, države su suočene sa „nevidljivim neprijateljem” koji sistematski utiče na njihovu unutrašnju infrastrukturu, ali i na međunarodni poredak višestruko urušavajući normalno funkcionisanje postojećeg ekonomskog sistema. U radu se analiziraju aktivnosti nadležnih institucija Republike Srbije u borbi protiv Covid-19, kao i perspektive evropskih integracija u izmenjenim okolnostima koje je sa sobom donela ova pandemija. Komparatvinim pristupom autor još analizira i saradnju Srbije sa Evropskom unijom (EU) i drugim akterima međunarodnih odnosa, poput Ruske Federacije i NR Kine. Rad je fokusiran na ispitivanje izveštaja Evropske komisije za 2020. i 2021. godinu, odnosno na analizu sadržaja ovih dokumenata kroz koju bi trebalo odgovoriti i na pitanja – da li je Srbija tokom pandemije napredovala na putu ka EU, na koji način je EU podržala Srbiju u borbi protiv pandemije i kako je EU ocenila saradnju Srbije sa NR Kinom i Ruskom Federacijom u oblasti prevazilaženja pandemijskih izazova, odnosno da li se ova saradnja tretira kao smetnja za evropski put Srbije? Konačno, rad kao studija slučaja u teorijskom smislu treba da pruži realistične poglede o odnosu EU prema zemljama kandidatima za prijem u ovu organizaciju.

Ključne reči: Srbija, EU, Covid-19, NR Kina, Ruska Federacija, spoljna politika