UDK 341.217(4-672EU:497)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 57-76
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.4

Originalni naučni rad
Primljeno: 12 Aug 2022
Prihvaćeno: 28 Aug 2022

NOVA METODOLOGIJA PREGOVORA O PRISTUPANjU ZEMALjA ZAPADNOG BALKANA EU – KLASTER 4 I KREDIBILNOST DALjEG USLOVLjAVANjA

МИЛИЋЕВИЋ Ивана (Факултет политичких наука Универзитета у Београд), ivana99milicevic@gmail.com

Uprkos intenzivnom prisustvu Evropske unije (EU) u regionu Zapadnog Balkana od početka devedesetih godina i primeni politike proširenja, koja važi za najuspešniji mehanizam njene spoljne politike, proces integracije ovih država teče izuzetno sporo. Ne zanemarujući višestruke slabosti zapadnobalkanskih država, koje nesumnjivo ograničavaju njihove kapacitete za sprovođenje reformi, u radu se posebna pažnja posvećuje analizi politike uslovljavanja koju EU primenjuje među državama ovog regiona, kako bi se objasnio neuspeh njene transformativne moći. Oslanjajući se na teorijski model spoljnih podsticaja autora Šimelfeniga i Sedelmajera, rad analizira problem nekredibilnog uslovljavanja od strane EU, prisutnog u uslovima zamora od proširenja i izmenjene uloge EU u regionu, određene postojanjem dileme „stabilnost – demokratija”. U tom kontekstu, usvajanje nove metodologije pregovora o pristupanju imalo je za cilj prevazilaženja postojećih problema kroz revitalizaciju politike proširenja, a otvaranje Klastera 4 u pregovorima sa Republikom Srbijom prvi je slučaj njene primene. Osnovna hipoteza u radu je da u uslovima zamora od proširenja EU i izmenjenih geopolitičkih okolnosti, otvaranje Klastera 4 predstavlja, pre svega, podstrek za Srbiju da ostane na evropskom putu. S druge strane, iz vizure EU, otvaranje ovog Klastera treba da posvedoči o uspehu nove, revidirane metodologije. Na tim osnovama autorka ukazuje na ograničene domete nove metodologije pregovora, i potencijalne implikacije dalje prakse nekredibilnog uslovljavanja država Zapadnog Balkana. U radu je korišćena naučna metoda analiza sadržaja relevantnih pravnih i političkih izvora.

Ključne reči: EU, Zapadni Balkan, Srbija, politika proširenja, nova metodologija pregovora, Klaster 4