UDK 328.184:061.1EU
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 45-56
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 18 Aug 2022
Prihvaćeno: 28 Aug 2022

INTERESNE GRUPE I LOBIRANjE U INSTITUCIJAMA EVROPSKE UNIJE

НЕШКОВИЋ Слободан (Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за европске правнополитичке студије, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Велико Трново, Бугарска), slobneskovic@gmail.com

U radu se analizira koncept interesnih lobističkih grupa, njihovo pojmovno određenje, načini delovanja i odnosi sa drugim subjektima. Autor ukazuje na veze koje postoje između interesnih grupa unutar institucija Evropske unije (EU) i Republike Srbije, a koje personifikuju odnose moći. Delovanje interesnih grupa uglavnom zavisi od njihove organizovanosti, materijalnih kapaciteta i ciljeva koje te grupe žele da ostvare, odnosno od interesa i moći lica za čije interese lobiraju i čije interese zastupaju. Prednosti delovanja interesnih grupa proizilaze iz činjenice da se određene delatnosti mogu brže i efikasnije realizovati kroz njihovo lobiranje. Lobiranje je organizovana i kompleksna aktivnost koja je koncipirana radi realizacije interesa pojedinaca i država. To je politička i komunikacijska oblast koja po pravilu izaziva brojne rasprave i debate. Lobiranje u mnogim zemljama još uvek ima negativne konotacije, naročito zbog skromnog zakonodavstva. Lobiranje je, pre svega, izuzetna veština, a potom i savremena naučna oblast. Interesne grupe i profesionalne lobističke organizacije deluju u državnim institucijama država članica i država kandidata za pristupanje EU (uključujući i institucije Republike Srbije), u okviru samih institucija EU, kao i u okviru institucija drugih međunarodnih organizacija. U radu se analizira način delovanja interesnih lobističkih grupa u glavnim telima EU – Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i Savetu.

Ključne reči: Lobiranje, interesne grupe, ciljevi, delovanje, zakonodavstvo, EU, Srbija