UDK 331.5(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 275-297
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 04 Aug 2022
Prihvaćeno: 11 Aug 2022

PRIMENA FLEKSIGURNOSTI U EVROPSKOJ UNIJI

САВИЋ Славен (Медиапром д.о.о, Нови Сад), slaven.savic.83@gmail.com

Savremene ekonomske tokove karakterišu kontinuirane promene u svim granama globalne ekonomije, a posebno u sferi ekonomskih integracija. Takva situacija ima svoje reperkusije i na funkcionisanje država koje svoju poziciju u globalnoj ekonomiji grade na bazi različitih trgovinskih, ekonomskih i političkih saveza i organizacija. Dobar primer predstavljaju i evropske integracije kroz koje su evropske države postale deo jedne supranacionalne organizacije – Evropske unije (EU). Integrisanje evropskih država u EU potencirano je ne samo političkim već i ekonomskim razlozima, pre svega obezbeđenjem održivog ekonomskog razvoja i fleksibilne socijalne sigurnosti u domenu rada. Uvećanje ekonomske međuzavisnosti u Evropi ukazalo je na činjenicu da klasični koncept države blagostanja više nije prihvatljiv, budući da ne može da pruži racionalne odgovore za rastuće socijalne potrebe zaposlenih izražene tokom ekonomskih kriza i ozbiljnih društvenih poremećaja. Pronalaženje novih idejnih rešenja za regulisanje pomenutih situacija pretpostavlja primenu koncepta „fleksigurnosti”, koja ima za cilj pronalaženje kompromisa između fleksibilnosti tržišta rada i socijalne sigurnosti. U radu se razmatraju različiti aspekti ovog koncepta uz studiju slučaja primera Danske, sve u nameri da se bliže osvetle teorijski i praktični dometi funkcionisanja „fleksigurnosti” u EU.

Ključne reči: Fleksigurnost, tržište rada, socijalna politika, EU, Danska, studija slučaja