UDK 330.34:502.131.1(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, str. 173-194
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.11

Izvorni naučni rad
Primljeno: 21 Jul 2022
Prihvaćeno: 17 Aug 2022

EVROPSKA ZELENA AGENDA

ДИМИТРИЈЕВИЋ Душко (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
ВАСИЋ Ненад (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), nenad.v@diplomacy.bg.ac.rs

Izbijanjem pandemije Covid-19 opasnost od erozije međunarodnog ekonomskog poretka znatno je povećana. Mnogobrojne hibridne pretnje, uz negativne i višedimenzionalne „domino efekte” najnovije upotrebe sile u Ukrajini, prete da ugroze glavne osobenosti postojećeg života na Zemlji, uključujući i celokupan svetski ekonomski poredak. Budući da kriza ne poznaje granice, ova opasnost postaje međunarodna realnost koja se manifestuje u nizu značajnih ekonomskih poremećaja u globalnim lancima snabdevanja, u destabilizaciji zajedničkog tržišta i u ogromnim gubicima u ključnim sektorima industrijske proizvodnje, energetike i uslužnih delatnosti. Snažan recesijski udar indukovan prvo zdravstvenom, a potom i političkom krizom imao je za posledicu pad BDP-a i uvećanje javnog duga u popriličnom broju zemalja. Negativni ekonomski efekti postali su sve vidljiviji i na svetskom tržištu kapitala. Pogoršanje stanja u finansijskoj oblasti odrazilo se i na socijalnu sigurnost u svetu, što je ukazalo na nužnost hitnog i snažnijeg multilateralnog odgovora utemeljenog na jasnim i transparentnim pravilima i principima zasnovanim na solidarnosti, zajedništvu i međunarodnoj saradnji. Evropska unija (EU), kao druga po veličini globalna ekonomija, preuzela je na tom planu vodeću ulogu blisko sarađujući sa ključnim međunarodnim institucijama. S obzirom na dimenzije poremećaja u sistemu međunarodnih ekonomskih odnosa, EU se prilagođava nastaloj situaciji dajući prioritet zajedničkoj saradnji i preduzimanju odlučnih akcija na saniranju negativnih posledica ekonomske krize kroz usvajanje strateških dokumenata i akcionih planova. U tom pogledu, sasvim sigurno najznačajniji dokumenti su: „Evropski zeleni plan” i „Sledeća generacija Evropske unije”, kojima se utvrđuje agenda za transformaciju evropske privrede u „zelenu ekonomiju”.

Ključne reči: EU, ekonomska kriza, „Evropski zeleni plan”, „Sledeća generacija Evropske unije”, „zelena ekonomija”