UDK 341.4:343.131.7(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 86-96
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.5

Originalni naučni rad
Primljeno: 08 Feb 2022
Prihvaćeno: 31 Mar 2022

PRETPOSTAVKA NEVINOSTI U PRAVU EVROPSKE UNIJE

MIRIĆ Filip (Правни факултет Универзитета у Нишу), filip@prafak.ni.ac.rs
KAROVIĆ Sadmir (Правни факултет Универзитета у Травнику, Државнa агенцијa за истраге и заштиту, ЈУ Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине), karovic.s@hotmail.com

Pretpostavka nevinosti predstavlja jedno od osnovnih prava okrivljenog u krivičnom postupku. Njena suština je u tome da će se svako smatrati nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom nadležnih organa. Predmet rada je prikaz i analiza relevantnih odredbi Direktive EU 2016/343 Evropskog parlamenta i Saveta, od 9. marta 2016. godine, o jačanju određenih aspekata pretpostavke nevinosti i prava učestvovanja okrivljenog u krivičnom postupku. Primena raspravnog načela je nerazdvojiva od pretpostavke nevinosti. Cilj rada je da se ukaže na značaj pretpostavke nevinosti za savremeni krivični postupak i prikažu domašaji prava Evropske unije u ovoj oblasti, uzimajući u obzir odredbe navedene Direktive.

Ključne reči: Pretpostavka nevinosti, raspravno načelo, krivični postupak, Evropska unija