UDK 343.431:341.645(4)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 485-504
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.28

Originalni naučni rad
Primljeno: 09 Mar 2022
Prihvaćeno: 29 Mar 2022

TRGOVINA LjUDIMA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA

SAVIĆ BOŽIĆ Dijana (Основни суд, Бијељина, Правни факултет, Бијељина), dinabozic@gmail.com

U radu se razmatra trgovina ljudima kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Presuda, koju je Evropski sud za ljudska prava doneo u predmetu Rancev protiv Kipra i Rusije, u ovom trenutku predstavlja obavezan izvor u oblasti ustanovljenih internacionalnih standarda kada je reč o borbi protiv trgovine ljudima i zaštite žrtava ovih zločina. U ovoj presudi prvi put je nedvosmisleno dokazano da trgovina ljudima predstavlja oblik savremenog, vaninstitucionalnog ropstva protiv kojeg se države članice Saveta Evrope, kroz primenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, moraju proaktivno suprotstavljati preduzimanjem mera preventivnog i represivnog karaktera. Budući da se trgovinom ljudima narušavaju zagarantovana prava i slobode, Evropski sud za ljudska prava je u presudi naveo čitav niz standarda kroz nametanje tzv. pozitivnih obaveza, koje države članice moraju da ispune ne bi li se zaustavili i sankcionisali svi mogući slučajevi ovog protivpravnog postupanja. U predmetnom radu autor nastoji da kroz odabrane slučajeve trgovine ljudima analizira praksu Evropskog suda za ljudska prava, kao i obaveze država proistekle iz prakse Evropskog suda.

Ključne reči: Evropski sud za ljudska prava, trgovina ljudima, praksa Suda