UDK 37.014:316.7(4-672EU)(497.11)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 445-459
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.26

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Mar 2022
Prihvaćeno: 06 Apr 2022

INTERKULTURNOST I OBRAZOVNA JEZIČKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI

RADOJKOVIĆ ILIĆ Katarina (Правни факултет у Београду), katarina.radojkovic@ius.bg.ac.rs

U radu se razmatra koncept interkulturnog obrazovanja čiji je osnovni cilj promovisanje međusobnog razumevanja, humanističkih vrednosti i tolerancije među narodima. Budući da se Savet Evrope od samog početka zalaže za kreiranje jezičkih obrazovnih politika koje bi posvećivale pažnju interkulturnom aspektu nastave, obrazovna jezička politika Evropske unije ne ograničava se samo na razvijanje jezičkih sposobnosti kod učenika, nego obuhvata i njihovo osposobljavanje da uspostave dijalog sa drugim kulturama i da koriste jezik na društveno i kulturno adekvatan način. U radu se navode najznačajniji akti Evropske unije i Saveta Evrope u kojima se objašnjava pojam intrekulturnosti i koncepti plurilingvalnog i interkulturnog obrazovanja. Analizira se složeni pojam interkulturne kompetencije i navode dosadašnja istraživanja o zastupljenosti ovog koncepta u kurikulumima. Takođe se prikazuju rezultati istraživanja sprovedenog sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, s ciljem da se utvrdi da li su studenti i u kojoj meri stekli elemente interkulturne kompetencije predviđene obrazovnim aktima.

Ključne reči: Evropska obrazovna jezička politika, interkulturno obrazovanje, plurilingvizam, nastava stranog jezika struke, Savet Evrope