UDK 355.02(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 327-347
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.20

Originalni naučni rad
Primljeno: 10 Apr 2022
Prihvaćeno: 25 Apr 2022

STRATEŠKI KOMPAS ZA BEZBEDNOST I ODBRANU EU

DIMITRIJEVIĆ Duško (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Suočena sa velikim geopolitičkim promenama, raznim vrstama hibridnih pretnji, brojnim pokušajima ekonomske i energetske prisile, klimatskim promenama i nadasve povraćajem politike sile u međunarodnim odnosima koja se očitovala u najnovijoj ukrajinskoj krizi, a kojom je ozbiljno dovodena u pitanje evropska bezbednost i mir, Evropska unija je 23. marta 2022. godine usvojila „Strateški kompas za bezbednost i odbranu” – strategijski dokument koji po prvi put sadrži zajedničku viziju i detaljne ciljeve o odbrani evropskog poretka. Navedenim dokumentom države članice Evropske unije utvrdile su četiri prioritetne oblasti koje se odnose na: 1) Delovanje (samostalno ili u koaliciji), na planu izvršavanja obaveza iz Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP); 2) Bezbednost, koja obuhvata preduzimanje bezbednosnih mera radi poboljšanja odbrambenih sposobnosti i predviđanja raznih oblika pretnji sa mora, iz vazduha i svemira, kao i iz sajber prostora; 3) Investicije, s ciljem finansijskih ulaganja u nove tehnologije radi poboljšanja odbrambenih sposobnosti i kapaciteta i, 4) Partnerstva, radi prevladavanja zajedničkih pretnji i izazova, najpre kroz ojačavanje strateških veza sa NATO i UN, potom sa regionalnim partnerima poput OEBS-a, Afričke unije i ASEAN-a, kao i kroz unapređenje bilateralnih odnosa sa SAD, Velikom Britanijom, Kanadom, Norveškom i Japanom, ali i drugim partnerskim državama. Sledeći navedene prioritete i uzimajući u obzir aktuelnu krizu u Ukrajini, kao i negativne geopolitičke trendove u svetu, EU je usvojila Strateški kompas kao dugoročni plan delovanja, koji bi trebalo da osigura njenu vlastitu bezbednost, a u svrhu očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti.

Ključne reči: Evropska unija, Strateški kompas, Zajednička bezbednosna i odbrambena politika, strateška vizija