UDK 341.238(4-672EU) 327(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 291-304
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.18

Originalni naučni rad
Primljeno: 21 Mar 2022
Prihvaćeno: 01 Apr 2022

USKLAĐIVANjE DRŽAVNE SPOLjNE POLITIKE SA SPOLjNOM POLITIKOM EVROPSKE UNIJE – PRIMER SEVERNE MAKEDONIJE

ARNAUDOV Mitko (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), mitko@diplomacy.bg.ac.rs

Spoljna politika malih, ili tzv. „mikro država”, od posebnog je značaja za nauku o međunarodnim odnosima imajući u vidu njihovu ulogu u savremenoj svetskoj politici,. Male ili „mikro države”, za razliku od prošlih vremena, danas imaju svoje mesto u regionalnim institucijama i organizacijama, kao i u brojnim međunarodnim, regionalnim i lokalnim inicijativama koje se bave političkim pitanjima, pitanjima ekonomskog razvoja, ekonomske održivosti, ali i pitanjima ekologije i razvoja životne sredine. Predmetni rad je fokusiran na ispitivanje spoljnopolitičkog delovanja Republike Severne Makedonije u svetlu najnovije krize u Ukrajini. U tom smislu, u radu se analizira u kojoj meri je spoljna politika ove zemlje usklađena sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije (ZSBP), imajući u vidu činjenicu da je Severna Makedonija zemlja-kandidat za učlanjenje u ovu međunarodnu organizaciju. Kroz prizmu realističke teorije međunarodnih odnosa, autor je izneo i određene zaključke koji se odnose na nekonzistentnost Evropske unije po pitanju procesa evropskih integracija usled promenjenih međunarodnih i regionalnih okolnosti.

Ključne reči: Republika Severna Makedonija, Evropska unija, usklađivanje spoljne politike, ukrajinska kriza