UDK 656.62:34(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 193-204
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.12

Originalni naučni rad
Primljeno: 28 Feb 2022
Prihvaćeno: 05 Apr 2022

USKLAĐIVANjE PRAVILA O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PLOVILA NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA

BJELICA VLAJIĆ Iris (Војна акaдемија Универзитета одбране у Београду), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Vodni saobraćaj je posebna grana privrede koja doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju države. Zbog toga su izgradnja luka i uvećanje trgovačke flote strateški ciljevi svake zemlje. Transport unutrašnjim plovnim putevima karakterišu pouzdanost, energetska efikasnost i visok stepen bezbednosti, ali i mogućnost povezivanja sa drugim privrednim granama i delatnostima. Trgovina i komunikacija unutar i izvan jedinstvenog evropskog tržišta počivaju na nesmetanom saobraćaju. Radi olakšavanja saobraćaja i povećanja bezbednosti potrebno je uskladiti tehničke uslove koji se brodarskim društvima nameću kroz pravne akte Unije, međunarodne ugovore i nacionalna prava država članica, s ciljem poboljšanja funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i zadovoljavanja potreba građana i kompanija. Evropska komisija podstiče korišćenje unutrašnjih plovnih puteva u transportnom sistemu zbog niske emisije buke i uklanjanja preopterećenja na putnoj mreži u evropskim regionima. Korišćenjem istorijskog i metoda analize sadržaja, u radu su prikazani zahtevi koji se postavljaju pred članice u pogledu tehničkih uslova koji propisuju nadležna tela u Evropskoj uniji, kao i stepen usaglašenosti domaćeg zakonodavstva u oblasti plovidbe unutrašnjim putevima sa pravom EU.

Ključne reči: Unutrašnji plovni putevi, tehnički standardi, pravo EU