UDK 336.76
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, str. 99-117
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.7

Originalni naučni rad
Primljeno: 31 Oct 2021
Prihvaćeno: 08 Nov 2021

OBAVEŠTAVANJE O STICANJU I RASPOLAGANJU ZNAČAJNIM UČEŠĆEM

MITROVIĆ Milena (Istraživač pripravnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu), milena.mitrovic@diplomacy.bg.ac.rs

Autor se u radu bavi objavljivanjem značajnog učešća u društvu. Analizirane su odredbe Direktive o transparentnosti i dosadašnji tok harmonizacije u ovoj oblasti. Posebno su razmotrena pitanja nastanka obaveze izveštavanja i potreba da se prilikom regulisanja nastanka obaveze obaveštavanja o dostizanju, prelasku ili padu ispod relevantnog praga učešća uzmu u obzir različiti finansijski instrumenti i transakcije koji mogu omogućiti uticaj na upravljanje društvom. Ukazano je na nedoumice i probleme koji se javljaju u vezi sa primenom postojećih rešenja. Istaknuto je da postoji potreba da regulatori stalno imaju u vidu inovativnost na finansijskom tržištu, kako bi na adekvatan način odgovorili na potrebu da se identifikuju ona lica koja zaista mogu imati uticaj na odlučivanje društva. Pritom, prava mera obaveštavanja je ključna, jer se u suprotnom tržište može preopteretiti informacijama. Pored toga, prostor za unapređenje rešenja postoji i u odnosu na sankcionisanje povrede obaveze obaveštavanja.

Ključne reči: značajno učešće, finansijski instrumenti, sticanje i raspolaganje značajnim učešćem, objavljivanje informacija, prazno glasanje, skriveno vlasništvo