UDK 355.58(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, str. 57-67
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.4

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jun 2021
Prihvaćeno: 22 Oct 2021

ODLUKA KOMISIJE O SPROVOĐENJU (EU) 2019/1310 OD 31. JULA 2019. KOJOM SE UTVRĐUJU PRAVILA O RADU EVROPSKOG FONDA ZA CIVILNU ZAŠTITU I Resk EU

JAZIĆ Aleksandar (dr Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic@diplomacy.bg.ac.rs

Evropska unija ulaže konstantne napore u jačanje organizacije civilne zaštite kako bi se efikasnije zaštitili životi ljudi, materijalna dobra, ekonomski kapaciteti i životna sredina. Tokom vremena je primećeno da se priroda vanrednih situacija promenila i da je potrebno unapređenje sistema civilne zaštite Evropske unije. Zato je Evropska unija preduzela određene korake kako bi ojačala sopstvene kapacitete i bila spremna da pruži efikasan odgovor u slučaju vanredne situacije. Bilo je potrebno ojačati kapacitete prevencije, pripreme i efikasnog odgovora na vanredne situacije. U tom cilju, EU je reformisala postojeći sistem u oblasti organizacije raspoloživih kapaciteta i formiran je Evropski fond za civilnu zaštitu. Pored toga, EU je želela da umanji nedostatke u samom sistemu civilne zaštite i da istovremeno očuva njegovu efikasnost. Zato je formiran Resk EU kao rezerva kapaciteta kojima treba da se efikasno odgovori na vanredne situacije i katastrofe. Evropska komisija ima rukovodeću ulogu u organizaciji i funkcionisanju ova dva dela sistema civilne zaštite. Njihovo funkcionisanje odvija se na dobrovoljnoj bazi, a odluke se donose u međusobnoj koordinaciji Evropske komisije i država članica.

Ključne reči: civilna zaštita, vanredne situacije, katastrofe, Evropska unija, Evropska komisija, Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, Evropski fond za civilnu zaštitu, Resk EU