UDK 343.7(497.1)
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, str. 43-55
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2021
Prihvaćeno: 01 Jun 2021

ZAŠTITA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA NA UPOREDNOM PRIMERU BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

MARKOVIĆ Dragan (Major Vojske Srbije, pravobranilački pomoćnik u Vojnom pravobranilaštvu, odeljenje u Nišu Ministarstva odbrane), markovicdragan80@gmail.com
KOVAČ Danilo (Kapetan policije, pomoćnik komandira Policijske ispostave Novi Beograd 2 Ministarstva unutrašnjih poslova)

Cilj istraživanja je organizacija i nadležnost ustanova koje se bave zaštitom imovinsko-pravnih interesa u bivšim republikama SFRJ. Do saznanja o ovome došlo se prvenstveno primenom pravno-dogmatskog metoda, a tamo gde se to smatralo potrebnim i uporednopravnim, pravnosociološkim i filozofskim metodima. Istraživanje je rezultiralo saznanjima o poziciji ustanova koje se bave zaštitom imovinsko-pravnih interesa u državama nastalim od bivših republika SFRJ, njihovoj organizaciji i nadležnosti, načinu izbora, delokrugu rada kao i različitosti koja se, pre svega, ogleda u pozicioniranju pravobranilaštva uz jednu od grana vlasti. U zaključku su sumirani rezultati i date preporuke.

Ključne reči: zastupnička, savetnička, posrednička i institucionalna funkcija, interakcija, vladavina prava