UDK 316.32(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, str. 5-30
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.1

Originalni naučni rad
Primljeno: 18 Oct 2021
Prihvaćeno: 29 Oct 2021

POJAM „EVROPSKIH VREDNOSTI”: IZMEĐU SNAŽNE PROKLAMACIJE I SUŠTINSKE NEODREĐENOSTI

JOVANOVIĆ Miloš (Autor je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu),

Pojam „evropskih vrednosti” široko je rasprostranjen i prisutan u javnom diskursu, ali je istovremeno i paradoksalno suštinski neodređen. Njegovo normativno jačanje u evropskim ugovorima posledica je snažne potrebe da se Evropska unija vrednosno utemelji, da se izgradi evropski identitet i time legitimiše evropska izgradnja. Upitno je, međutim, da li vrednosti koje su definisane članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji mogu poslužiti takvom cilju, s obzirom na njihov visok stepen opštosti i činjenicu da se navedene vrednosti – koje zapravo predstavljaju načela sa daljom pravnom razradom – mogu naći u različitim pravnim sistemima u državama širom sveta. Više od toga, postavlja se pitanje nisu li navedene vrednosti, i način na koji se one primenjuju unutar EU, zapravo odraz dominantne individualističke ideologije i kao takve pokazatelj određene vrste civilizacijske dekadencije (zapadne) Evrope. Problemi sa kojima se suočava EU i njene države članice u pogledu interne geopolitike odnosno imigracione politike nedvosmisleno ukazuju na takvu mogućnost.

Ključne reči: Evropske vrednosti, Lisabonski ugovor, identitet, legitimitet EU, pravna država, ljudska prava, ideologija