UDK 656.7:340.137(4-672EU:497.11)
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, str. 21-42
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.2

Originalni naučni rad
Primljeno: 31 Jan 2021
Prihvaćeno: 05 May 2021

USKLAĐIVANJE ZAKONODAVNOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

ARSIĆ BOGDANOVIĆ Irena (Supervizor podrške za predstavništva u inostranstvu u Air SERBIA), irenararsic@yahoo.com

Pojmovi „približavanje“ i „usklađivanje“ nacionalnih pravnih sistema pažljivo su korišćeni od samog početka stvaranja Zajednice. Termin usklađivanje (harmonizacija) predstavlja neophodan preduslov za ujednačavanje pravnih sistema različitih država na najvišem mogućem nivou. Razlog za ujednačavanje pravnih sistema leži u bazičnoj potrebi za uspostavljanjem odnosno funkcionisanjem zajedničkog tržišta, što predstavlja jedan od nosećih stubova Zajednice. Pravni osnov usklađivanja za države članice Evropske unije može se tražiti u odredbama članova 3(ž) i 94 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. Nakon što je uspostavljeno jedinstveno evropsko vazduhoplovno tržište i nakon ekspanzije vazdušnog saobraćaja na liberalizovanom tržištu, EU je razvila spoljnu vazduhoplovnu politiku koja se zasniva na pridruživanju trećih zemalja Zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (Eurpoean Common Aviation Area (u daljem tekstu ECAA)) uz uslov da se nacionalni zakonodavni sistemi usklade sa propisima EU. Za Republiku Srbiju, koja nije članica EU, usklađivanje nacionalnih propisa sa pravom EU je deo sveopšte strategije za pridruživanje i pristupanje EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu 1. septembra 2013, čime je Srbija dobila status države pridružene EU, pri čemu je transportna politika i usklađivanje vazduhoplovnih zakona sa pravnom tekovinom EU predviđeno pregovaračkim poglavljem 14. Dve najvažnije obaveze koje je naša zemlja preuzela jesu uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU. Proces usklađivanja zakonodavnog sistema Srbije sa pravom EU u oblasti civilnog vazduhoplovstva odvija se skoro punih 15 godina kroz proces pristupanja ECAA. Ostaje otvoreno pitanje da li će napori za usklađivanje svih aspekata obavljanja vazdušnog saobraćaja doneti ekonomske i društvene koristi i Srbiji.

Ključne reči: Jedinstveno evropsko vazduhoplovno tržište, Zajedničko evropsko vazduhoplovno područje, Sporazum o ECAA, Liberalizacija vazdušnog saobraćaja, Usklađivanje zakonodavnog sistema sa pravom EU, Implementacija evropskih propisa, sadržanih u Aneksu I ECAA