UDK 339.727.22:578.834
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, str. 5-19
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.1

Originalni naučni rad
Primljeno: 16 Feb 2021
Prihvaćeno: 10 May 2021

PRIMENA PRAVNOG OKVIRA EVROPSKE UNIJE ZA PROVERU STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U VREME PANDEMIJE COVID-19

DIMITRIJEVIĆ Duško (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy. bg.ac.rs

Zajednička trgovinska politika Evropske unije posvećuje posebnu pažnju stranim direktnim investicijama. Ovo stoga, što su strane direktne investicije važan izvor ekonomskog rasta, zapošljavanja i inovacija, i što predstavljaju ključni faktor socijalnog i ekonomskog razvoja država članica. U periodu pre izbijanja pandemije virusa Covid-19 Evropska unija je predstavljala glavnog investitora i najznačajniju destinaciju za strane investicije u svetu. Širenjem virusa došlo je do poremećaja u globalnim lancima snabdevanja, do destabilizacije finansijskih tržišta, a potom i do negativnih efekata stranih investicija nastalih preuzimanjem imovine i tehnolologija u strateški važnim sektorima evropske privrede. Da bi izbegla recesijski udar, Evropska unija je odlučno reagovala u cilju zaštite sopstvenih ekonomskih interesa. Tako je, već u martu 2019. godine, usvojila Uredbu 2019/454 kojom je uspostavila okvir za proveru stranih direktnih investicija iz trećih zemalja. Operativno sprovođenje ovog pravnog okvira započeto je 11. oktobra 2020. godine. Države članice Evropske unije ovlašćene su da pozivom na razloge bezbednosti i zaštite javnog poretka vrše proveru stranih direktnih investicija posredstvom postojećih i novouspostavljenih mehanizama kontrole. Mehanizmi kontrole pretpostavljaju usaglašenost domaćeg zakonodavstva sa ustanovljenim pravnim okvirom čije efektuiranje u praksi ne bi trebalo da dovede do drastičnijih odstupanja od uobičajenih standarda međunarodnog investicionog i trgovinskog poslovanja.

Ključne reči: Evropska unija, strane direktne investicije, mehanizmi kontrole, bezbednost, javni poredak