UDK 341.645(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 72, str. 5-15
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 10 Feb 2020
Prihvaćeno: 19 May 2020

DOPRINOS EVROPSKOG SUDA PRAVDE RAZVOJU PRINCIPA TRANSPARENTNOSTI

MOKRÁ Lucia (Assoc. Prof. Lucia Mokrá, Ph.D., Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Slovakia), lucia.mokra@fses.uniba.sk
CAROCCIA Raffaele (Raffaele Caroccia, University of Naples, Department of Political Sciences, a Ph.D. candidate at Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences)

Zakonodavni postupak u Evropskoj uniji je složen, i karakteriše ga strogi zakonski okvir u kojem se sprovodi. Odredbe o osnivačkim ugovorima i povezani proceduralni akti uspostavili su normativni pristup koji se primenjuje u trijalogu glavnih institucija Evropske unije – Evropske komisije, Saveta i Evropskog parlamenta. Položaj tri glavne institucije razvijao se s vremenom, a najveći porast nadležnosti vidljiv je u slučaju Parlamenta. Do sada je postojala ravnoteža zakonodavnih ovlašćenja između ove tri institucije - Evropske komisije u izradi zakona, a Evropskog parlamenta i Saveta u njegovom usvajanju. U međuvremenu, kao rezultat pravilnog sprovođenja zakonodavnih nadležnosti institucija Evropske unije u skladu sa ugovorima, formulisana je potreba da se poštuje načelo transparentnosti kako bi celokupan postupak trijaloga bio razumljiv i predmet spoljne kontrole od strane država članica ili građana Evropske unije. Ovaj princip je još preciznije interpretiran poslednjih godina, posebno zahvaljujući stavu Suda Europske unije, koji daje tumačenja potrebna za razumevanje kako formalna saradnja između institucija Evropske unije u zakonodavnom postupku ne sme da prevlada načelo transparentnosti u njihovim radu. U tom smislu dokumenti predloženi u zakonodavnom postupku moraju biti dostupni javnosti i državama članicama. Kako je načelo transparentnosti ustanovljeno i Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, mi se u radu fokusiramo na analizu progresivnog rada Evropskog Suda pravde u vezi s razvojem načela transparentnosti, a u skladu sa Lisabonskim ugovorom u različitim ali povezanim oblastima odlučivanja, zakonodavnom procesu i redovnom zakonodavnom postupku. Glavni fokus je na redovnom zakonodavnom postupku kao osnovi transparentnosti u skladu sa osnivačkim ugovorima.

Ključne reči: načelo transparentnosti, zakonodavni postupak, trijalozi, pravo pristupa dokumentima, Sud pravde Europske unije