UDK 342.7:341.645(4)
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 71, str. 38-51
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Dec 2019
Prihvaćeno: 30 Dec 2019

KULTURNA PRAVA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

NIKOLIĆ Aleksa (Autor je saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), aleksa.nikolic@ ius.bg.ac.rs

Autor u radu nastoji da prikaže razvoj kulturnih prava u praksi Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu kao: ESLJP). Nakon uvodnih razmatranja u kojima se ističe slaba razvijenost, ali i sve veći značaj ove grupe ljudskih prava, u nastavku se vrši analiza normativnog okvira kulturnih prava u pravnom sistemu Saveta Evrope. Nakon toga, autor istražuje praksu ESLJP u oblasti kulturnih prava, posebno imajući u vidu najznačajnije presude koje je Sud doneo vezane za pravo na obrazovanje, pravo na učestvovanje u kulturnom životu i slobodu umetničkog stvaralaštva. Potom se u nastavku rada bavi analizom pravne prirode presuda ESLJP u oblasti kulturnih prava. Na kraju, autor sumira značaj presuda Suda, kao i njegovu ulogu u daljem unapređenju kulturnih prava.

Ključne reči: kulturna prava, Evropski sud za ljudska prava, pravo na obrazovanje, pravo na učešće u kulturnom životu, sloboda umetničkog izražavanja