UDK 351.78(4-672EU)(497.11)
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 71, str. 22-37
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 10 Nov 2019
Prihvaćeno: 29 Nov 2019

DIREKTIVA SAVETA O UTVRĐIVANJU I OZNAČIVANJU EVROPSKE KRITIČNE INFRASTRUKTURE I PROCENI POTREBE UNAPREĐENJA NJENE ZAŠTITE

KEKIĆ Dalibor (Vanredni profesor, Kriminalističko-policijski univerzitet), dalibor.kekic@kpu.edu.rs
ČUDAN Aleksandar (Vanredni profesor, Kriminalističko-policijski univerzitet, Zemun)

Cilj ovog rada bio je da se ukaže na važnost kritične infrastrukture u okviru Republike Srbije i da kao takva bude prepoznata u evropskim okvirima. Prvi obrisi kritične infrastrukture prepoznaju se još u Zelenoj knjizi o evropskom programu zaštite kritične infrastrukture. Nakon toga doneseno je niz propisa koji se odnose na kritičnu infrastrukturu. Jedan od najbitnijih propisa je i Direktiva Saveta 2008/114/EZ u okviru koje je detaljno opisana procedura identifikacije i imenovanja evropske kritične infrastrukture. U okviru aktuelnog Zakona o kritičnoj infrastrukturi posebno poglavlje posvećeno je evropskoj kritičnoj infrastrukturi. Dakle, neophodno je da se u potpunosti upodobe Zakon, ali i podzakonski akti sa propisima Evropske unije (u daljem tekstu kao: EU). U tom smislu, potrebno je istražiti sve propise koji se odnose na kritičnu infrastrukturu, kako bi svi podzakonski akti u Republici Srbiji bili sistemski i sistematični, tj. da ne bi bilo kolizije. Naročitu pažnju treba obratiti na sajber-bezbednost, odnosnu informacionu mrežu, kao jednu od glavnih temelja bezbednosti kritične infrastrukture.

Ključne reči: kritična infrastruktura, bezbednost, zaštita, informaciona mreža