UDK 343.9.024:336.7]:323.28
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 107-127
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

DIREKTIVA (EU) 2015/849 O SPREČAVANjU UPOTREBE FINANSIJSKOG SISTEMA ZA PRANjE NOVCA ILI FINANSIRANjE TERORIZMA

DIMITRIJEVIĆ dr Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
DUJIĆ dr Ivan (Институт за међународну политику и привреду, Београд), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Nakon što je Srbija ušla u proceduru pojačanog nadzora od strane Komiteta eksperata Saveta Evrope za evaluaciju mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), aktueliziran je problem usklađenosti domaćih propisa sa evropskim i međunarodnim standardima, pre svega sa preporukama Međunarodnog tela za finansijske akcije (FATF), iz februara 2012. godine. S obzirom da Srbija vodi pregovore o pristupanju EU ona mora u potpunosti da uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima u ovoj oblasti, posebno sa četvrtom Direktivom protiv pranja novca (Direktivom 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine, o sprečavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma). Iako je Srbija početkom 2019. godine napredovala u ispunjavanju preporuka FATF-a, Srbija će u narednom periodu morati da preduzme konkretne mere iz akcionog plana kako bi izbegla odgovarajuće rizike, koji bi dugoročno mogli da je ostave na takozvanoj „crnoj listi“ zemalja koje ne poštuju međunarodne standarde u ovoj oblasti. Nedostatak političke volje da se međunarodne obaveze iz ove oblasti sprovedu do kraja, mogao bi biti odlučujući faktor za zaustavljanje institucionalnih reformi a potom, sasvim izvesno, i za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ključne reči: Pranje novca, finansiranje terorizma, harmonizacija zakonodavstva, prevencija, Srbija, Evropska unija