UDK 341.231.14:341.645.5
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 323-338
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

PRAKSA SUDA PRAVDE I EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U OBLASTI ZAŠTITE LjUDSKIH PRAVA

LEPOTIĆ dr Biljana (Основни суд у Новом Саду), lepotic.biljana@gmail.com

Razvoj sistema ljudskih prava jedan od osnovnih činilaca za oporavak međunarodnog pravnog poretka nakon Drugog svetskog rata. Evropska unija i Savet Evrope su realizovali saradnju u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u zemljama koje se graniče sa EU. Okvir za odnos između ta dva tela definisan je tokom nekoliko „razmena pisama“ između dve organizacije koja se odnosi na konsolidaciju i intenziviranje saradnje. Evropska unija ljudska prava sagledava kao univerzalna i nedeljiva i aktivno ih promoviše i brani, a što otvara pitanje odnosa između dva evropska suda – Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije, u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, pri čemu između ovih sudova ne postoji formalna institucionalna veza, te su, po navedenom osnovu, prisutna razilaženja u sudskoj praksi ova dva suda. Pri donetom Mišljenju 2/13, pojam dijaloga između dva evropska suda, samim tim i pokušaj usaglašavanja sudske prakse, donekle je obesmišljen.

Ključne reči: ljudska prava, Evropska unija, Evropski sud za ljudska prava, Sud pravde EU, Mišljenje 2/13