UDK 339.152(497.11)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 211-233
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

TRGOVINSKA MARŽA U REPUBLICI SRBIJI

Stojković Milica (Правни факултет за привреду и правосуђе,, Универзитет Привредна академија, Нови Сад), mstojkovic1@yahoo.com
Jeremijev Violera

Trgovačka marža ili razlika u ceni je veoma značajan indikator ukupnih performansi privrednih subjekata. Na njenu veličinu se direktno ili indirektno prelamaju uticaji svih kritičnih faktora uspeha u trgovinskim kompanijama, ili ukupne trgovine i njenih pojedinih sektora. Prosečan trgovac u Srbiji prinuđen je da između 45 i 55 različitih nameta ugradi u trgovačku maržu, za razliku od svojih kolega u Slovačkoj, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, koji imaju između 12 i 22 nameta. Da li su cene više u Srbiji u odnosu na zemlje u okruženju? Odgovor na ovo pitanje autori su pokušali da nađu putem analize i komparacije cena u maloprodajnim objektima u Nišu, gradu u Srbiji i Sofiji, gradu u Bugarskoj. Na porast cena u Srbiji utiče, između ostalog, i nerazvijena struktura naše trgovine i nedovoljan stepen konkurencije između trgovinskih subjekata na velikoprodajnom i maloprodajnom tržištu. Radi zaštite potrošača kreatori ekonomske politike donose određene mere radi sprečavanja nekontrolisanog rasta cena, putem stvaranja pravnih propisa različitih intenziteta pravne snage. Zakon o zaštiti potrošača ima težnju da adekvatnim pravnim normama uravnoteži neslaganje između faktičkog i pravnog stanja na polju trgovine, pri susretu samih proizvođača na tržišnoj utakmici, kao i potrošača sa istima, a sve u cilju usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom.

Ključne reči: Trgovinska marža, trgovina, cene, prava potrošača, propisi