UDK 339.137.2:351.712.2
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 194-210
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

NAČELO KONKURENCIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA

Jovanić Tatjana (Правни факултет Универзитета у Београду, Београд), tanja@ius.bg.ac.rs
Komšić Nikola (Привредна комора Србије, Београд), nikola.komsic@pks.rs

Nabavka robe, usluga i javnih radova zasnovana je na najboljoj ceni i kvalitetu koji se ne može postići bez adekvatnog nivoa konkurencije na tržištu. Budući da konkurencija između učesnika u javnom konkursu zavisi od kriterijuma dodele i uslova koje je odredilo nadležno telo, državni organi mogu, pod određenim uslovima, ograničiti tržišnu konkurenciju. Takvi izuzeci moraju biti opravdani kriterijumom javnog interesa. S obzirom da usluge opšteg ekonomskog interesa (Services of General Economic Interest – SGEI) predstavljaju poseban segment konkurentne tržišne ekonomije, ovaj rad se fokusira na dužnost konkurentnog ponašanja javnih vlasti u nabavci usluga od opšteg ekonomskog interesa. Osnovni zakon EU neutralan je u pogledu karaktera vlasništva i prepoznaje dve kategorije privatnih preduzeća: lica sa posebnim i isključivim pravima. Predmetna analiza usredsređena je na izvore prava Evropske unije i praksu Evropskog suda pravde kojima se utvrđuje pravni okvir za obezbeđenje konkurencije u nabavci usluga od opšteg ekonomskog interesa. Takođe, rad pruža i pregled postojećih ograničenja u ovoj oblasti.

Ključne reči: konkurencija, delatnosti od opšteg ekonomskog interesa, pravo EU, javne nabavke