UDK 338.246.027(4-672EU)(497.11)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 176-193
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI U EVROPSKOJ UNIJI – OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE

Knežević Mirjana (Економски факултет Универзитета у Крагујевцу), mknezevic@kg.ac.rs
Savić Jovana

Državna pomoć kao oblik državne intervencije kojom se reguliše konkurencija na tržištu sve više dobija na značaju u Evropskoj uniji. Uspostavljanje efikasnog sistema kontrole državne pomoći bitna je obaveza zemalja kandidata u procesu evrointegracija. Polazeći od navedenog, u radu se analizira regulatorni okvir kontrole državne pomoći u Evropskoj uniji i Republici Srbiji i njihova usklađenost. Cilj rada je da se stekne uvid u aktivnosti nadležnih institucija u Republici Srbiji preduzetih po pitanju predloženih mera za otvaranje pregovaračkog poglavlja 8 – Politika konkurencije, koje se odnose na sistem kontrole državne pomoći. Analizom se došlo do zaključka da Republika Srbija nije ostvarila značajnije pomake u pravcu stvaranja uslova za otvaranje pomenutog poglavlja. Rad omogućava da se analizom predloženih mera i preduzetih aktivnosti ukaže na značaj usklađivanja sistema kontrole državne pomoći u Republici Srbiji sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i da se sagledaju svi napori, ali i propusti, u ispunjavanju predloženih mera za otvaranje pregovaračkog poglavlja u vezi sa konkurencijom.

Ključne reči: državna pomoć, kontrola, politika konkurencije, Evropska unija, Republika Srbija