UDK 339.923:061EU]:336.58 336.58:061EU(497.11)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 29-49
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

REGULATORNE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE U OBLASTI FINANSIJSKIH USLUGA

Sofijanić Snežana (Народна банка Србије), snezana.sofijanic@nbs.rs
Mijailović Sandra

Finansijska kriza i kriza državnog duga koji je Evropska unija doživela tokom poslednje decenije pokazala je da njena nepotpuna ekonomska i finansijska arhitektura nije bila dovoljna da spreči pojavu neodrživih politika niti je bila dovoljno otporna da efikasno apsorbuju negativne posledice koje su se razvile nakon toga. Stoga su institucije Evopske unije započele sprovođenje sveobuhvatnog paketa mera usmerenih na jačanje ekonomske i monetarne unije što zahteva, pre svega, popunjavanje bankarske unije i dalji napredak Unije ka zajedničkom tržištu kapitala. Evropska unija je u poslednjih nekoliko meseci predstavila nekoliko važnih zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa za sprovođenje mera u vezi sa smanjenjem i podelom rizika: izmene regulatornog i nadzornog okvira za sprečavanje akumuliranja rizika, smanjenja nivoa nekvalitetnih kredita, smanjenja troškova za prekogranične bankarske transakcije, borbe protiv prevara i falsifikovanja bezgotovinskih sredstava plaćanja i poboljšanja finansiranja održivog rasta. Otvaranje Poglavlja 9 – Finansijske usluge u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom ukazuje na neke dodatne izazove koji će morati biti rešeni do kraja pristupnog procesa. Imajući u vidu da Evropska unija nadzire transponovanje pravnih tekovina u domaći pravni okvir, kao i uspostavljanje odgovarajućih administrativnih struktura sposobnih za njihovu implementaciju i primenu, praćenje regulatornih inicijativa unutar Evropske unije jeste od značaja za uspeh pristupnih pregovora i za dalje unapređenje finansijske stabilnosti Republike Srbije.

Ključne reči: Ekonomska i monetarna unija, bankarska unija, Unija tržišta kapitala, pravna baština, pregovori o pristupanju EU, Poglavlje 9 – Finansijske usluge