UDK 347.181:343.3/-7]:347.2
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 9-28
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

ZAKONODAVSTVO EVROPSKIH I DRUGIH ZEMALjA O STATUSU LIČNE KARTE

Jović Vojislav (Прaвни фaкултeт, Мегатренд универзитет, Нoви Бeoгрaд), vjovicbg@gmail.com
Manojlović Dragan
Lazić Dragana

Rad je posvećen uporednom pravom istraživanju zakonodavstava evropskih i drugih država u oblasti kaznene politike vezane za lični status fizičkih lica. Metodom komparacije nacionalnih pravnih sistema istraženi su različiti pristupi u regulaciji pravne obaveze nošenja lične karte, te izricanja sankcija za nenošenje ovog dokumenta o ličnom identitetu. U radu je nadalje istraženo u kojoj meri je pravno uređena obaveza posedovanje lične karte u svetu i u Republici Srbiji. S tim u vezi, autori su pružili uporedno pravna objašnjenja u vezi izricanja sankcija za nenošenje lične karte u periodu od 1995. godine do 2015. godine. Nalazi iz istraživanog uzorka pokazuju da je sankcija za nenošenje lične karte propisana u 0,3% posto zemalja u svetu. U balkanskim zemljama sankcija za nenošenje lične karte propisana je u 83% posto slučajeva. Od zemalja članica Evropske unije u samo dve zemlje predviđeno je izricanje sankcija za nenošenje lične karte, što čini 0,07% od ukupnog broja država članica. U Republici Srbiji je u istraživanom periodu od dvadeset godina podneto više od 195.000 prekršajnih prijava za nenošenje lične karte, što čini 27,63% od ukupnog broja stanovnika. Autori su došli do zaključka da je svakom 36 stanovniku u Republici Srbiji u navedenom periodu izrečena sankcija za nenošenje lične karte.

Ključne reči: lična karta, sankcija, nenošenje lične karte, posedovanje lične karte