UDK 352:351.88(4-672ЕU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 124-136
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PREKOGRANIČNA SARADNjA KAO DEO RAZVOJNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

Savić Božić Dijana (Основни суд, Бијељина, Вука Караџића 3), dinabozic@gmail.com

Intenzivniji razvoj prekogranične saradnje neophodan je kako bi se na najefikasniji način iskoristio širok spektar razvojnih mogućnosti sa obe strane granica u Evropi, kao i potencijal za rešavanje zajedničkih problema. Na taj način regioni bi se međusobno bolje povezali i preuzeli funkciju pokretača daljeg evropskog ujedinjenja i održivih susedskih područja na spoljnim granicama Evropske unije. Prekogranična saradnja, stoga, predstavlja prvi i najvažniji zadatak i politički cilj Evropske unije koji je potrebno sprovesti na regionalnom i lokalnom nivou i u partnerstvu sa državnim vlastima. Integracioni efekti priključenja Srbije Evropskoj uniji, sa aspekta regionalnog razvoja su višestruki, značajni i potvrđeni, direktni i indirektni, regionalno neravnomerni i imaju svoju ekonomsku, demografsku, socijalnu, infrastrukturnu i humanu dimenziju. To potvrđuju, ne samo iskustva svih tranzicionih ekonomija koje su sada članice Unije, već i naša regionalna iskustva sa projektima tokom proteklog tranzicionog perioda.

Ključne reči: prekogranična saradnja, Evropske unija, Srbija