UDK 352:351.88(4)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 137-155
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PREKOGRANIČNA SARADNjA DECENTRALIZOVANIH JEDINICA – EVROPSKI STANDARDI I ISKUSTVA

Golić Darko (Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), g.darko83@gmail.com
Dragojlović Joko

Prekogranična saradnja decentralizovanih jedinica može da predstavlja sredstvo unapređenja njihovog funkcionisanja, posebno u graničnom pojasu, te se javlja kao izvesna dopuna decentralizovanom sistemu upravljanja, prvenstveno u funkciji ravnomernog razvoja. Pravo na prekograničnu saradnju predstavlja standard u institucionalizaciji lokalne samouprave, a samim tim i viših teritorijalnih zajednica. Ipak, njegov okvir je relativno uzak, podložan nacionalnim ograničenjima. Proces evropskih integracija predstavlja najznačajniju pokretačku snagu prekogranične saradnje, čiji je motiv i cilj korišćenje fondova EU namenjenih za ove svrhe.

Ključne reči: prekogranična saradnja, decentralizovane jedinice, ravnomerni razvoj